Warunki świadczenia usług

Warunki niniejszej umowy (Warunki Świadczenia Usług) określają relacje pomiędzy użytkownikiem a firmą Nordcurrent Group UAB oraz jej oddziałami (dalej zwaną Nordcurrent, „nas”, „nam”, „nami”) w odniesieniu do korzystania z gier, stron i usług powiązanych (Usługa) świadczonych przez Nordcurrent. Korzystanie z Usługi określa również Polityka Prywatności Nordcurrent, która zostaje włączona do niniejszego dokumentu przez odniesienie.

Przed uzyskaniem dostępu do Usługi lub rozpoczęciem z niej korzystania, w tym przed przeglądaniem dowolnej strony lub pozyskaniem dostępu do gry, użytkownik musi zaakceptować Warunki Świadczenia Usług oraz Politykę Prywatności. Może istnieć również wymóg zarejestrowania konta do Usługi (Konto). Rejestrując Konto lub w inny sposób korzystając z Usługi, użytkownik zaświadcza, że ma co najmniej 18 lat, rozumie niniejsze Warunki Świadczenia Usług oraz je akceptuje. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi ze strony sieci społecznościowych (SSS), takich jak Facebook czy Google+, zgadza się na obowiązujące na niej warunki korzystania/świadczenia usług oraz na niniejsze Warunki Świadczenia Usług.

Tworząc nazwę użytkownika (pseudonim) i korzystając z Usługi, użytkownik zaświadcza, że nazwa ta nie jest jego prawdziwym imieniem i nazwiskiem, nie jest do nich podobna, ani nie można z niej wywnioskować jego prawdziwych danych. Jeśli użytkownik rejestruje się za pomocą nazwy użytkownika odpowiadającej jego prawdziwym danym lub je przypominającą, ponosi odpowiedzialność za wszelkie możliwe, niepożądane następstwa tego działania, w tym włamania lub nadużycie jego danych osobistych, wliczając w to działania dokonane przez innych graczy.

INSTALUJĄC USŁUGĘ, KORZYSTAJĄC Z NIEJ LUB W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB POZYSKUJĄC DO NIEJ DOSTĘP, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE NINIEJSZE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG. JEŚLI UŻYTKOWNIK SIĘ NIE ZGADZA NA NINIEJSZE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG, NIE MOŻE ZAINSTALOWAĆ USŁUGI, KORZYSTAĆ Z NIEJ LUB W ŻADEN INNY SPOSÓB POZYSKIWAĆ DO NIEJ DOSTĘPU. ZAKAZ KORZYSTANIA Z USŁUGI UNIEMOŻLIWIA POZYSKIWANIE DO NIEJ DOSTĘPU.

Nordcurrent zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części niniejszych Warunków Świadczenia Usług oraz Polityki Prywatności w każdym czasie, publikując zmienione warunki świadczenia Usługi przez Nordcurrent. Kontynuując korzystanie z Usługi, użytkownik akceptuje takie zmiany. Jeśli w dowolnej chwili użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią obowiązujących Warunków Świadczenia Usług, Polityki Prywatności Nordcurrent lub jakichkolwiek innych zasad Nordcurrent odnoszących się do jego korzystania z Usługi, licencja użytkownika na korzystanie z Usługi natychmiastowo zostaje zakończona, a użytkownik musi niezwłocznie zaprzestać korzystania z Usługi.

1. Licencja

1.1. Przyznanie ograniczonej licencji na korzystanie z Usługi

Z zastrzeżeniem przyjęcia przez użytkownika niniejszych Warunków Świadczenia Usług i innych stosownych zasad Nordcurrent, oraz nieustannego ich przestrzegania, Nordcurrent udziela użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, odwołalnej licencji, z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń, na uzyskiwanie dostępu do Usługi i korzystanie z niej do własnych, niekomercyjnych celów rozrywkowych. Użytkownik zgadza się nie korzystać z Usługi w żadnym innym celu.

Korzystanie z Usługi podlega następującym ograniczeniom:

Użytkownik nie może stworzyć Konta lub korzystać z Usługi, jeśli nie ma 18 lat. Użytkownik nie pozwoli uzyskiwać dostępu do Usługi dzieciom lub osobom poniżej 18 roku życia. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie nieupoważnione wykorzystanie Usługi przez nieletnich. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju wykorzystanie kart płatniczych lub innych instrumentów płatniczych (np. serwisu PayPal) przez nieletnich.

Użyciu nie sprzeda, wypożyczy lub odda swojego Konta. Użytkownik nie stworzy Konta za pomocą fałszywych informacji lub tożsamości, lub w imieniu kogoś innego. Użytkownik nie będzie korzystać z Usługi, jeśli Nordcurrent już go z niej usunęło lub zakazało mu gry w jakąkolwiek grę Nordcurrent.

Użytkownik może korzystać ze swojego Konta tylko w celach niekomercyjnych. Użytkownik nie użyje Usługi do reklamowania, promowania lub pokazywania komukolwiek jakichkolwiek komercyjnych treści, w tym „łańcuszków”, spamu lub powtarzających się wiadomości.

Dane logowania i Konto użytkownika

Podczas procesu tworzenia Konta wymagane będzie utworzenie hasła (Dane Logowania). Użytkownik nie udostępni nikomu Konta lub Danych Logowania, a także nie pozwoli nikomu na dostęp do swojego Konta lub zrobienie czegokolwiek, co może zagrozić jego bezpieczeństwu. Jeśli użytkownik ma świadomość lub słuszne podejrzenia, że nastąpiło naruszenie bezpieczeństwa, w tym między innymi utrata, kradzież lub nieupoważnione ujawnienie Danych Logowania, musi niezwłocznie powiadomić Nordcurrent i zmienić swoje Dane Logowania. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności Danych Logowania, a także za wszelkie przypadki wykorzystania tych danych, w tym za upoważnione i nieupoważnione przez użytkownika zakupy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce za pośrednictwem jego Konta.

Nordcurrent zastrzega prawo do usunięcia lub zażądania zwrotu wszelkich nazw użytkownika w każdym czasie i z dowolnego powodu, między innymi z powodu roszczeń stron trzecich, według których nazwa użytkownika narusza ich prawa.

W ramach Usługi na wspieranym urządzeniu można założyć tylko jedno Konto do danej gry.

Ograniczenia licencyjne

Wszelkie wykorzystanie Usługi naruszające te ograniczenia licencyjne jest całkowicie zabronione, może skutkować natychmiastowym cofnięciem ograniczonej licencji użytkownika i spowodować pociągniecie go do odpowiedzialności za naruszenia prawa.

Użytkownik zgadza się, że pod żadnym pozorem nie będzie:

 • Wykonywać żadnych działań, które według Nordcurrent są sprzeczne z duchem lub zamiarem Usługi, bądź też niewłaściwie wykorzystują usługi wspierane przez Nordcurrent.
 • Wykorzystywać kodów, exploitów, programów automatyzujących, botów, modyfikacji lub jakiegokolwiek nieautoryzowanego oprogramowania stron trzecich mającego za zadanie zmodyfikowanie lub zakłócenie Usługi, jakiejkolwiek gry Nordcurrent lub wrażeń płynących z jakiejkolwiek gry Nordcurrent. Oprogramowanie to nie może też bez wyraźnej, pisemnej zgody Nordcurrent modyfikować lub powodować modyfikację jakichkolwiek plików, które stanowią część Usługi lub jakiejkolwiek gry Nordcurrent.
 • Zakłócać działania, przeciążać lub pomagać w zakłócaniu działania bądź przeciążaniu jakiegokolwiek komputera lub serwera (Serwer) wykorzystywanego do udostępniania lub wspierania Usługi lub jakiegokolwiek środowiska gier Nordcurrent.
 • Wykonywać, pomagać lub angażować się w jakikolwiek atak, w tym między innymi rozprzestrzenianie wirusów, ataki polegające na odmowie dostępu do Usługi lub jakiekolwiek inne próby zakłócenia Usługi bądź też korzystania z Usługi przez inne osoby.
 • Próbować zdobyć nielegalnego dostępu do Usługi, Kont zarejestrowanych przez innych lub komputerów, Serwerów bądź sieci połączonych z Usługą za pomocą jakichkolwiek środków, które nie są interfejsem użytkownika udostępnionym przez Nordcurrent. Zdobywanie nielegalnego dostępu to miedzy innymi pomijanie lub modyfikowanie, próby pomijania lub modyfikacji, a także zachęcanie lub pomaganie innym w pomijaniu lub modyfikowaniu jakichkolwiek środków bezpieczeństwa, technologii, oprogramowania lub urządzeń będących częścią Usługi.
 • Publikować żadnych treści obraźliwych, zastraszających, nieprzyzwoitych, oczerniających, zniesławiających lub niedopuszczalnych na tle rasowym, seksualnym bądź religijnym.
 • Publikować informacji zawierających nagość, nadmierną przemoc lub treści obraźliwe, ani też informacji zawierających odnośnik do takich treści.
 • Próbować nękać, wykorzystywać lub krzywdzić innych bądź faktycznie dopuszczać się takich działań. Użytkownik nie będzie również nakłaniać do nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innych użytkowników, w tym pracowników Nordcurrent oraz przedstawicieli obsługi klienta Nordcurrent.
 • Udostępniać za pomocą Usługi jakichkolwiek materiałów lub informacji naruszających prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, prawo do prywatności, prawo do wizerunku lub inne prawa jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych. Użytkownik nie będzie również podawać się za inne osoby, w tym między innymi za pracowników Nordcurrent.
 • Rozkładać w celu poznania, dekompilować, odszyfrowywać lub w jakikolwiek inny sposób próbować pozyskać kod źródłowy jakiegokolwiek oprogramowania bądź innej własności intelektualnej wykorzystywanej do świadczenia Usługi lub jakiejkolwiek innej gry Nordcurrent. Użytkownik nie będzie również pozyskiwać informacji z Usługi lub jakiejkolwiek gry Nordcurrent za pomocą metody, na którą firma Nordcurrent nie udzieliła wyraźnego zezwolenia.
 • Informować innych użytkowników o słabych punktach gry za pomocą wewnętrznego czatu lub jakichkolwiek innych środków komunikacji (np. mediów społecznościowych).
 • Wzywać do bojkotu gry, świadomie rozpowszechniać fałszywych informacji o grze lub psuć reputacji gry w jakikolwiek inny sposób.
 • Dokonywać zwrotów za pomocą usług Google, Apple lub Amazon, nie oddając zakupionych przedmiotów. Przedmioty można oddać w następujący sposób: użytkownik musi natychmiast się z nami skontaktować, nie później niż w ciągu 2 dni, i zgłosić taki zamiar. Następnie zakupione przedmioty zostaną usunięte z Konta użytkownika. Jeśli użytkownik się z nami nie skontaktuje lub jeśli zakupione przedmioty zostały już wykorzystane, będziemy mieć prawo natychmiastowego usunięcia użytkownika i zamknięcia jego Konta. Prosząc o zwrot za pomocą usług Google lub Apple, użytkownik zrzeka się wszelki przyszłych roszczeń związanych z zamknięciem swojego Konta.
 • Handlować walutą w grze i kupować lub sprzedawać przedmiotów w grze (w tym waluty), omijając standardowe punkty sprzedaży (sklepy).
 • Zabiegać o poznanie informacji osobistych innych użytkowników Usługi lub jakiejkolwiek gry Nordcurrent bądź też gromadzić lub upubliczniać za pomocą Usługi czyichkolwiek danych prywatnych, w tym takich, dzięki którym można zidentyfikować daną osobę (w formie tekstowej, obrazowej lub materiałów wideo). Użytkownik nie będzie również upubliczniać za pomocą Usługi dokumentów potwierdzających tożsamość innej osoby lub informacji finansowych.

Nordcurrent zastrzega sobie prawo określenia, jakie zachowanie narusza ustanowione zasady lub jest sprzeczne z duchem bądź zamiarem niniejszych Warunków Świadczenia Usług lub samej Usługi. Nordcurrent zastrzega sobie prawo podjęcia działań, które mogą prowadzić do zamknięcia Konta użytkownika i nałożenia na niego częściowego lub całkowitego zakazu korzystania z Usługi.

1.2. Zawieszenie i zamknięcie Konta oraz Usługi

BEZ USZCZERBKU DLA JAKICHKOLWIEK INNYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH NORDCURRENT MOŻE PO UPRZEDNIM ZAWIADOMIENIU LUB BEZ NIEGO OGRANICZYĆ, ZAWIESIĆ, ZAMKNĄĆ, ZMODYFIKOWAĆ LUB USUNĄĆ KONTA LUB DOSTĘP DO USŁUG NORDCURRENT BĄDŹ TEŻ ICH CZĘŚCI, JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE PRZESTRZEGA, LUB NORDCURRENT PODEJRZEWA GO O BRAK PRZESTRZEGANIA, JAKICHKOLWIEK Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG. NORDCURRENT MOŻE RÓWNIEŻ WYKONAĆ POWYŻSZE DZIAŁANIA, JEŚLI UŻYTKOWNIK BEZPRAWNIE LUB NIEWŁAŚCIWIE KORZYSTA Z USŁUGI LUB JEŚLI NORDCURRENT O TAKIE KORZYSTANIE GO PODEJRZEWA. UŻYTKOWNIK MOŻE UTRACIĆ SWOJĄ NAZWĘ UŻYTKOWNIKA ORAZ POSTAĆ W WYNIKU ZAMKNIĘCIA KONTA LUB JEGO OGRANICZENIA. UŻYTKOWNIK MOŻE RÓWNIEŻ UTRACIĆ WSZELKIE KORZYŚCI, PRZYWILEJE ORAZ ZDOBYTE I ZAKUPIONE PRZEDMIOTY POWIĄZANE ZE SWOIM KORZYSTANIEM Z USŁUGI. DODATKOWO NORDCURRENT NIE MA OBOWIĄZKU REKOMPENSOWANIA UŻYTKOWNIKOWI TAKICH STRAT.

BEZ USZCZERBKU DLA POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH, KTÓRE MAMY PRAWO PODJĄĆ, MOŻEMY OGRANICZYĆ, ZAWIESIĆ LUB ZAMKNĄĆ USŁUGĘ I KONTA UŻYTKOWNIKÓW CAŁOŚCIOWO LUB CZĘŚCIOWO, ZABRONIĆ DOSTĘPU DO NASZYCH GIER I STRON ORAZ ICH ZAWARTOŚCI, A TAKŻE ZAKAZAĆ DOSTĘPU DO USŁUG I NARZĘDZI, OPÓŹNIĆ LUB USUNĄĆ UDOSTĘPNIONĄ ZAWARTOŚĆ ORAZ POWZIĄĆ KROKI PRAWNE I TECHNICZNE, BY POWSTRZYMAĆ UŻYTKOWNIKÓW PRZED UZYSKIWANIEM DOSTĘPU DO USŁUGI, JEŚLI UWAŻAMY, ŻE STWARZAJĄ ONI ZAGROŻENIE LUB PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO POWSTANIA EWENTUALNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ, NARUSZAJĄC PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ STRON TRZECICH LUB DZIAŁAJĄC NIEZGODNIE Z TREŚCIĄ LUB DUCHEM NASZYCH WARUNKÓW LUB ZASAD. DODATKOWO MOŻEMY, W ODPOWIEDNICH PRZYPADKACH I WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, ZAWIESIĆ LUB ZAMKNĄĆ KONTA UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY KOLEJNY RAZ NARUSZAJĄ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ STRON TRZECICH.

NORDCURRENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZAMKNIĘCIA KAŻDEGO KONTA, KTÓRE JEST NIEAKTYWNE OD 180 DNI.

Nordcurrent zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania i/lub wspierania Usługi, gry lub części Usługi w każdym czasie, kiedy to licencja użytkownika na korzystanie z Usługi lub jej części zostaje automatycznie zakończona. W takim przypadku Nordcurrent nie ma obowiązku dokonywać zwrotów, przekazywać korzyści lub rekompensat na rzecz użytkowników w związku z zaprzestaniem świadczenia Usług. Zamknięcie Konta użytkownika może być powiązane z zablokowaniem jego dostępu do Usługi lub jej części, w tym także do wszelkiej zawartości przesłanej przez użytkownika lub innych.

2. Własność

2.1. Gry i Usługa

Wszelkie prawa i interes prawny do Usługi (w tym między innymi do wszelkich gier, tytułów, kodu komputerowego, motywów, obiektów, nazw postaci, historii, dialogów, sloganów, pojęć, projektów graficznych, animacji, dźwięków, utworów muzycznych, efektów audiowizualnych, metod działania, autorskich praw osobistych, dokumentacji, transkrypcji czatu w grze, informacji profilowych postaci, nagrań z gier rozegranych za pomocą klienta gier Nordcurrent, klientów gier Nordcurrent oraz oprogramowania serwerowego) należą do Nordcurrent. Nordcurrent zastrzega sobie wszystkie prawa, bez ograniczeń, wszystkie prawa do własności intelektualnej lub inne prawa własności związane z grami i Usługą Nordcurrent.

2.2. Konta

BEZ WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK TREŚCI ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE NIE MA ŻADNYCH PRAW WŁASNOŚCI DO KONTA, A DODATKOWO PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE WSZELKIE PRAWA DO KONTA ZAWSZE BĘDĄ W POSIADANIU NORDCURRENT I BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ Z KORZYŚCIĄ DLA NORDCURRENT.

2.3. Przedmioty wirtualne

Firma Nordcurrent jest właścicielem, otrzymała licencję lub w inny sposób posiada prawa wykorzystania wszelkiej zawartości pojawiającej się w Usłudze lub w grach Nordcurrent. Bez względu na jakiekolwiek postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie użytkownik potwierdza, że nie ma żadnych praw do jakiejkolwiek zawartości pojawiającej się w Usłudze, w tym między innymi do wirtualnych towarów lub waluty z jakiejkolwiek gry Nordcurrent, bez względu na to, czy zostały one zdobyte w grze czy zakupione od Nordcurrent. Użytkownik potwierdza, że nie ma również żadnego prawa do jakichkolwiek przymiotów powiązanych z Kontem lub przechowywanych w Usłudze.

2.4. Treści użytkownika

„Treści Użytkownika” to wszelkiego rodzaju komunikacja, obrazy, dźwięki i wszystkie materiały, dane oraz informacje, które użytkownik przesyła za pomocą klienta gry Nordcurrent lub Usługi, w tym między innymi wszelkie wiadomości na czacie. Przesyłając dowolne Treści Użytkownika podczas korzystania z Usługi, użytkownik oświadcza i zapewnia, że przesłane treści są (a) poprawne i niepoufne; (b) nie łamią żadnego prawa, ograniczeń umownych lub innych praw stron trzecich, a użytkownik ma pozwolenie od strony trzeciej, której osobiste informacje lub własność intelektualna została wykorzystana w Treściach Użytkownika; (c) wolne od wirusów, oprogramowania z reklamami, programów szpiegujących, robaków komputerowych lub jakiegokolwiek innego złośliwego kodu; oraz (d) użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie informacje osobiste zawarte w takich treściach będą zawsze przetwarzane przez Nordcurrent zgodnie z Polityką Prywatności firmy. Nordcurrent zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i w każdym czasie, do przeglądania, monitorowania, zakazywania publikacji, usuwania, uniemożliwiania dostępu lub w jakiegokolwiek inny sposób czynienia niedostępnym wszelkich Treści Użytkownika (w tym między innymi Treści Użytkownika konkretnych użytkowników) bez powiadomienia i z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny.

3. Treści użytkownika

3.1. Kontrolowanie treści

Nordcurrent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie jakiegokolwiek użytkownika przesyłającego jakiekolwiek Treści Użytkownika, a także nie ponosi żadnej odpowiedzialności za monitorowanie Usługi w poszukiwaniu nieodpowiednich treści lub zachowań. Nie mamy możliwości kontrolowania lub monitorowania wszystkich Treści Użytkownika i tego nie robimy. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko. Korzystając z Usługi, użytkownik może trafić na Treści Użytkownika, które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub w jakikolwiek inny sposób nie odpowiadają oczekiwaniom użytkownika. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z jakichkolwiek Treści Użytkownika dostępnych w związku z Usługą. Nasi przedstawiciele lub technologia mogą według naszego uznania monitorować i/lub utrwalać interakcje i komunikację użytkownika z Usługą (w tym między innymi tekst czatu), gdy użytkownik z niej korzysta.

Akceptując niniejsze Warunki Świadczenia Usług, użytkownik daje nieodwołalną zgodę na takie monitorowanie i utrwalanie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie ma żadnych oczekiwań związanych z prywatnością co do przekazywania jakichkolwiek Treści Użytkownika, w tym między innymi co do wiadomości czatu lub komunikacji głosowej.

Jeśli w jakimkolwiek czasie Nordcurrent postanowi według własnego uznania monitorować Usługę, Nordcurrent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za Treści Użytkownika i nie przyjmuje żadnego obowiązku modyfikowania lub usuwania nieodpowiednich Treści Użytkownika. Mamy prawo, lecz nie obowiązek, według własnego uznania redagować, odmówić publikacji lub usunąć wszelkie Treści Użytkownika.

3.2. Wykorzystanie informacji przez innych członków Usługi

3.2.1. Dyskurs publiczny

Usługa może zawierać różnego rodzaju fora, blogi i funkcje czatu pozwalające publikować Treści Użytkownika, w tym także obserwacje i komentarze na określone tematy. Nordcurrent nie może zagwarantować, że inni członkowie społeczności nie wykorzystają udostępnianych przez użytkownika pomysłów i informacji. Dlatego jeśli użytkownik chce utrzymać jakiś pomysł lub informację w tajemnicy i/lub nie chce, by inni z tego korzystali, nie powinien publikować takich treści w Usłudze. Nordcurrent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ocenianie, wykorzystywanie i zapewnianie użytkownikowi rekompensat za jakiekolwiek pomysły lub informacje, które użytkownik publikuje.

3.2.2. Odpowiedzialność za własne treści

Użytkownik przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za publikowane przez siebie informacje w Usłudze lub za jej pomocą, a także za treści przekazywane innym. Nordcurrent może odrzucić, odmówić opublikowania lub usunąć wszelkie Treści Użytkownika z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym między innymi Treści Użytkownika, które według Nordcurrent naruszają niniejsze Warunki Świadczenia Usług.

3.3. Licencja

Użytkownik niniejszym udziela Nordcurrent nieodwołalnej, wieczystej, zbywalnej, w pełni opłaconej, wolnej od wypłacania tantiem, obejmującej cały świat licencji (w tym prawa do udzielania sublicencji i cedowania praw na strony trzecie) oraz prawa do kopiowania, powielania, naprawiania, przerabiania, modyfikowania, tworzenia prac pochodnych, wytwarzania, komercjalizowania, publikowania, rozpowszechniania, sprzedawania, udzielania licencji, udzielania sublicencji, przekazywania, publicznego udostępniania, publicznego wykonywania lub zapewniania dostępu elektronicznego, transmitowania, przekazywania innym za pomocą środków telekomunikacyjnych, wyświetlania, wykonywania, wprowadzania do pamięci komputerowej i wykorzystywania w dowolny sposób swoich Treści Użytkownika, a także prawa do wszystkich zmodyfikowanych i pochodzących od nich treści w związku ze świadczeniem przez nas Usługi, w tym z działaniami marketingowymi i promocyjnymi powiązanymi z Usługą. Użytkownik niniejszym również udziela Nordcurrent prawa do upoważniania innych do korzystania z praw udzielonych Nordcurrent na mocy niniejszych Warunków Świadczenia Usługi. Ponadto użytkownik niniejszym udziela Nordcurrent, bez jakiegokolwiek zobowiązania wobec siebie, bezwarunkowego i nieodwołalnego prawa do wykorzystywania swojego imienia, nazwiska, podobizny i wszelkich innych informacji lub materiałów zawartych w jakichkolwiek Treściach Użytkownika oraz powiązanych z jakimikolwiek Treściami Użytkownika. Poza ustawowo zakazanymi wyjątkami użytkownik zrzeka się wszelkich praw do uznania autorstwa i/lub autorskich praw osobistych w związku ze swoimi Treściami Użytkownika bez względu na to, czy zostaną w jakikolwiek sposób zmienione. Nordcurrent nie rości sobie żadnych praw własności do Treści Użytkownika należących do użytkownika, a żadne zapisy niniejszych Warunków Świadczenia Usług nie mają na celu ograniczenia jakichkolwiek praw użytkownika do wykorzystywania swoich Treści Użytkownika. Nordcurrent nie ma obowiązku monitorowania lub egzekwowania praw własności intelektualnej użytkownika w jego Treściach Użytkownika.

3.4. Interakcje użytkowników

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za interakcje z innymi użytkownikami Usługi oraz innymi stronami, z którymi użytkownik może wchodzić w interakcje za pomocą Usługi i/lub gier Nordcurrent. Nordcurrent zastrzega sobie prawo, lecz nie ma takiego obowiązku, do brania udziału, w dowolnej formie, w tych interakcjach. Użytkownik będzie w pełni współpracować z Nordcurrent podczas czynności mających na celu zbadanie potencjalnych niezgodnych z prawem, nieuczciwych lub niewłaściwych działań, w tym między innymi użytkownik udzieli Nordcurrent dostępu do wszelkich obszarów swojego Konta chronionych hasłem.

Jeśli użytkownik prowadzi spór z jednym bądź kilkoma użytkownikami, zwalnia nas (oraz naszych dyrektorów, agentów, oddziały, spółki z mieszanym kapitałem oraz pracowników) z roszczeń, żądań i odszkodowania (za szkody rzeczywiste i dodatkowe) jakiejkolwiek natury, znanej i nieznanej, wynikających z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związanych.

4. Opłaty i warunki zakupów

4.1. Zakupy

W Usłudze użytkownik może kupować za „prawdziwe pieniądze” ograniczoną, osobistą, niezbywalną, nie podlegającą sublicencjonowaniu, odwołalną licencję na wykorzystanie (a) „wirtualnej waluty”, w tym między innymi pieniędzy i diamentów w grach Nordcurrent; (b) „wirtualnych przedmiotów w grze” (łącznie z „wirtualną walutą” i „wirtualnymi przedmiotami”); oraz (c) innych towarów i usług („Towar”). Użytkownik może nabywać Wirtualne Przedmioty jedynie od nas lub od naszych autoryzowanych partnerów za pomocą Usługi. Robienie tego w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone.

Nordcurrent może zarządzać, regulować, kontrolować, modyfikować lub likwidować Wirtualne Przedmioty i/lub Towar w każdym czasie, uprzednio powiadamiając użytkownika lub nie. Firma Nordcurrent nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej, jeżeli zdecyduje się skorzystać z przysługujących jej praw.

Przekazywanie Wirtualnych Przedmiotów i Towaru jest zabronione, chyba że w Usłudze jest na takie działanie wyraźne przyzwolenie. Jeśli nie zostało to wyraźnie dozwolone w Usłudze, użytkownik nie będzie sprzedawać, odkupować lub w jakiejkolwiek inny sposób przekazywać Wirtualnych Przedmiotów lub Towaru jakiejkolwiek osobie prawnej czy fizycznej, w tym między innymi Nordcurrent, innym użytkownikom lub jakiejkolwiek stronie trzeciej.

WSZELKIE ZAKUPY WIRTUALNEJ WALUTY I WYKORZYSTANIE WIRTUALNEJ WALUTY STRON TRZECICH ZA POMOCĄ USŁUGI SĄ OSTATECZNE I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

Dostarczanie Wirtualnych Przedmiotów do wykorzystania w grach Nordcurrent to usługa świadczona przez Nordcurrent, która rozpoczyna się natychmiast po zaakceptowaniu przez Nordcurrent zakupu dokonanego przez użytkownika.

4.2. Wnoszenie opłat

Użytkownik akceptuje obowiązek wnoszenia wszelkich opłat i regulowania stosownych podatków, które zostają nałożone na niego lub kogokolwiek innego korzystającego z Konta zarejestrowanego na użytkownika. Nordcurrent może w każdym czasie zmienić ceny towarów i usług oferowanych za pomocą Usługi. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE NORDCURRENT NIE MA OBOWIĄZKU ZWRACAĆ PIENIĘDZY Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU I ŻE UŻYTKOWNIKA NIE OTRZYMA PIENIĘDZY LUB INNEJ REKOMPENSATY ZA NIEWYKORZYSTANE WIRTUALNE PRZEDMIOTY, GDY JEGO KONTO ZOSTANIE ZAMKNIĘTE, DOBROWOLNIE LUB NIE.

5. Aktualizacje Usługi

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa ciągle się rozwija. Nordcurrent może wymagać zgody użytkownika na aktualizacje Usługi i gier Nordcurrent zainstalowanych na jego komputerze. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Nordcurrent może aktualizować Usługę i gry Nordcurrent, uprzednio go o tym powiadamiając lub nie. Może zajść konieczność aktualizacji przez użytkownika oprogramowania stron trzecich, by móc korzystać z Usługi i gier Nordcurrent.

6. Zrzeczenie się gwarancji

NIE OGRANICZAJĄC ODPOWIEDZIALNOŚCI NORDCURRENT WYNIKAJĄCEJ Z PUNKTU 7, USŁUGA ŚWIADCZONA JEST W AKTUALNYM STANIE („AS IS”) I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ GWARANCJI ZDATNOŚCI DO HANDLU, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, WŁASNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAWA ORAZ GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ. NORDCURRENT NIE GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE W STANIE UZYSKAĆ DOSTĘP DO USŁUGI LUB JEJ UŻYWAĆ W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE CZASIE LUB MIEJSCU, ŻE USŁUGA BĘDZIE NIEPRZERWANA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW, ŻE WADY ZOSTANĄ USUNIĘTE LUB ŻE GRA BĄDŹ USŁUGA SĄ WOLNE OD WIRUSÓW ALBO INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

7. Ograniczenie odpowiedzialności; jedyne i wyłączne zadośćuczynienie; odszkodowanie

NORDCURRENT NIE PONOSI WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE POŚREDNIE, UBOCZNE, DODATKOWE, SPECJALNE, RETORSYJNE LUB INNE PODOBNE SZKODY LUB ODSZKODOWANIA, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRACONE ZYSKI, UTRACONE DANE LUB PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BĄDŹ INNE SZKODY NIEMATERIALNE (JAKKOLWIEK NIE ZOSTAŁYBY ZAKWALIFIKOWANE) WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG LUB SAMEJ USŁUGI BĄDŹ TEŻ Z NIMI ZWIĄZANE BEZ WZGLĘDU NA TO CZY W OPARCIU O UMOWĘ, DELIKT, CZY JAKĄKOLWIEK INNĄ PRAKTYKĘ SĄDOWĄ ORAZ BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY FIRMA NORDCURRENT ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI PONIESIENIA TAKICH SZKÓD. NORDCURRENT NIE PONOSI WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ KWOTA ZAPŁACONA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ NORDCURRENT W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI ŚWIADCZENIA USŁUG W CIĄGU SZEŚCIU (6) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA ROSZCZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE JEŚLI W TYM CZASIE ŻADNA PŁATNOŚĆ NA RZECZ NORDCURRENT NIE ZOSTAŁA PRZEZ NIEGO DOKONANA, JEGO JEDYNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM (I WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NORDCURRENT) W JAKIMKOLWIEK SPORZE Z NORDCURRENT JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUGI I ANULOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wykluczenie pewnych gwarancji lub ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności za pewne rodzaje szkód. W związku z tym niektóre z powyższych postanowień i ograniczeń mogą nie odnosić się do pewnych użytkowników. W zakresie, w jakim Nordcurrent nie może z powodu obowiązującego prawa zrzec się jakiejkolwiek gwarancji lub ograniczyć swojej odpowiedzialności w stopniu określonym w niniejszym dokumencie, zakres takiej gwarancji i odpowiedzialności Nordcurrent to najmniejszy zakres dozwolony przez takie prawo. W SZCZEGÓLNOŚCI NIC W NINIEJSZYCH WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG NIE MOŻE MIEĆ WPŁYWU NA UPRAWNIENIA USTAWOWE KONSUMENTÓW LUB WYKLUCZYĆ BĄDŹ OGRANICZYĆ JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PONIESIENIE ŚMIERCI LUB OBRAŻEŃ CIAŁA WYNIKAJĄCE Z ZANIEDBANIA LUB OSZUSTWA NORDCURRENT.

Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczyć Nordcurrent przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami i odszkodowaniami lub innymi stratami, w tym uzasadnionymi opłatami za prawników, zgłoszonymi przez jakąkolwiek stronę trzecią lub wynikającymi z jego wykorzystania Usługi bądź też ze złamania przez niego postanowień niniejszych Warunków Świadczenia Usługi, jednakże powyższe nie ma zastosowania, jeśli naruszenie praw nie jest związane z celowym zachowaniem lub zaniedbaniem użytkownika.

8. Rozwiązywanie sporów i prawo

Jeśli pomiędzy użytkownikiem a Nordcurrent dojdzie do sporu, zachęcamy najpierw do bezpośredniego kontaktu z nami za pomocą strony wsparcia klienta support@nordcurrent.com, by znaleźć rozwiązanie zaistniałego problemu. Wszelkie spory pomiędzy użytkownikiem a Nordcurrent podlegają prawu Republiki Litewskiej bez względu na różnice w postanowieniach prawa. Użytkownik akceptuje, że wszelkie roszczenia lub spory związane z Nordcurrent muszą być rozstrzygane wyłącznie przez sąd znajdujący się na terenie Litwy.

9. Rozdzielność postanowień

Użytkownik i Nordcurrent akceptują, że jeśli jakikolwiek sąd odpowiedniej jurysdykcji uzna, że jakakolwiek część niniejszych Warunków Świadczenia Usług i Polityki Prywatności Nordcurrent jest niezgodna z prawem lub niemożliwa do wyegzekwowania w całości lub części, zapis taki w tej jurysdykcji będzie nieskuteczny jedynie w zakresie stwierdzonej niezgodności lub niemożności wyegzekwowania i nie będzie miał wpływu na swoją zgodność z prawem lub możliwość wyegzekwowania w jakikolwiek inny sposób lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, a także nie będzie miał wpływu na pozostałe postanowienia warunków, które nadal pozostaną w mocy i będą skuteczne.

10. Postanowienia ogólne

10.1. Przeniesienie

Nordcurrent może w każdym czasie przenieść niniejsze Warunki Świadczenia Usług i/lub Politykę Prywatności Nordcurrent, w części lub całości, na jakąkolwiek osobę prawną lub fizyczną, za zgodą użytkownika lub bez niej. Użytkownik nie może przenieść jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikających z Warunków Świadczenia Usług lub Polityki Prywatności bez uprzedniej, pisemnej zgody Nordcurrent. Każde nieupoważnione przeniesienie jest nieskuteczne.

10.2. Postanowienia dodatkowe

Nordcurrent może opublikować dodatkowe postanowienia odnoszące się do konkretnych usług, takich jak fora, konkursy czy programy lojalnościowe. Prawo użytkownika do korzystania z takich usług podlega tym postanowieniom i niniejszym Warunkom Świadczenia Usług.

10.3. Całość umowy

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług, wszelkie postanowienia dodatkowe i inne dokumenty włączone do niniejszej umowy przez odniesienie (w tym Polityka Prywatności Nordcurrent) stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Nordcurrent i zastępują wszystkie wcześniejsze porozumienia pomiędzy użytkownikiem a Nordcurrent w odniesieniu do Usługi dotyczące poruszonej w niej tematyki bez względu na to, czy są to porozumienia elektroniczne, ustne, pisemne, ustanowione zwyczajem, stosowaną praktyką, polityką lub precedensem.

10.4. Brak odstąpienia

Jeśli Nordcurrent nie wyegzekwuje lub nie będzie wymagać od użytkownika wykonania jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków Świadczenia Usług lub polityki Nordcurrent bądź jeśli Nordcurrent nie skorzysta z praw przyznanych przez te dokumenty, nie będzie to rozumiane jako odstąpienie lub rezygnacja z prawa, z którego Nordcurrent może skorzystać w związku z takim postanowieniem, lub z prawa w związku z tym lub jakimkolwiek innym postanowieniem.

Wyraźne odstąpienie przez Nordcurrent od jakiegokolwiek postanowienia, warunku lub wymogu niniejszych Warunków Świadczenia Usług lub Polityki Prywatności Nordcurrent nie stanowi odstąpienia od jakichkolwiek przyszłych zobowiązań do stosowania się do takiego postanowienia, warunku czy wymogu.

Jeśli nie zostało to wyraźnie określone w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług, żadne oświadczenia, zgody, odstąpienia lub inne działania Nordcurrent bądź ich brak nie będą stanowiły modyfikacji niniejszych Warunków Świadczenia Usług i nie będą prawnie wiążące, chyba że zostaną udokumentowane na piśmie oraz podpisane własnoręcznie przez użytkownika oraz wyznaczonego zgodnie z prawem pracownika Nordcurrent.

10.5. Powiadomienia

Możemy powiadamiać użytkownika za pomocą informacji na stronie www.nordcurrent.com, wiadomości e-mail lub jakichkolwiek innych środków komunikacji, za pomocą których użytkownik chce się z nami kontaktować. Wszystkie żądania i powiadomienia wysłane przez użytkownika, a także te wymagane od użytkownika na mocy niniejszych Warunków Świadczenia Usług oraz Polityki Prywatności Nordcurrent muszą mieć formę pisemną, muszą zostać napisane w języku angielskim oraz wysłane przesyłką za potwierdzeniem odbioru na adres: Nordcurrent Group UAB, Savanoriu ave. 61, Wilno, Litwa. Wszelkie powiadomienia lub żądania, które użytkownik dostarcza niezgodnie z podpunktem dotyczącym powiadomień, nie będą miały mocy prawnej.

10.6. Zadośćuczynienie

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że prawa przyznane mu przez niniejsze Warunki Świadczenia Usług i wynikające z nich obowiązki na rzecz Nordcurrent mają unikalną i niezastąpioną naturę, której utrata będzie stanowić nieodwracalną szkodę wobec Nordcurrent i nie będzie można jej naprawić jedynie za pomocą odszkodowania pieniężnego, dlatego też firma Nordcurrent jest uprawniona do wynikającego z nakazu sądowego lub innego godziwego zadośćuczynienia (bez konieczności przedstawienia jakiejkolwiek gwarancji, poręczenia lub dowodu szkody) w przypadku naruszenia lub antycypacyjnego naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszych Warunków Świadczenia Usług.

Użytkownik nieodwołalnie zrzeka się wszelkich praw do dążenia do otrzymania wynikającego z nakazu sądowego lub innego godziwego zadośćuczynienia, do ograniczenia działania Usługi lub jakiejkolwiek gry Nordcurrent, do wykorzystania środków reklamowych lub innych materiałów związanych z Usługą lub jakimikolwiek grami Nordcurrent bądź też do wykorzystania Usługi lub jakichkolwiek innych treści bądź materiałów używanych lub wykorzystywanych poprzez Usługę i ogranicza swoje roszczenia do zadośćuczynienia pieniężnego określonego w punkcie 7 (jeżeli będzie ono stosowne).

10.7. Siła wyższa

Nordcurrent nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wykonania lub niewykonanie Usługi wynikające z przyczyn, na które Nordcurrent nie ma wpływu, w tym między innymi za niewykonanie postanowień niniejszych Warunków Świadczenia Usług związane z nieprzewidzianymi okolicznościami lub przyczynami od Nordcurrent niezależnymi, takimi jak siła wyższa, wojna, terroryzm, zamieszki, embarga, działania władz cywilnych lub wojskowych, pożary, powodzie, wypadki, strajki lub brak infrastruktury transportowej, paliwa, energii, siły roboczej bądź materiałów.

Polityka prywatności

Nordcurrent ma za cel dostarczanie sprawiających przyjemność gier i aplikacji (Usług) na rozmaite urządzenia, takie jak smartfony, tablety, komputery osobiste i konsole gier wideo. Ochrona danych osobowych użytkowników naszych gier i usług jest dla nas jednak ogromnie ważna. Nordcurrent przestrzega ogólnie przyjętych w branży standardów dotyczących ochrony informacji osobistych. Jednakże żadna metoda przesyłania danych przez Internet lub przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego choć naszym celem jest wykorzystanie ekonomicznie opłacalnych środków ochrony danych osobowych, to nie możemy zagwarantować, że będą one całkowicie bezpieczne. Użytkownik powinien mieć to na uwadze przed udostępnieniem jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownik powinien pamiętać, że informacje, które dobrowolnie udostępnia w swoim profilu użytkownika lub które ujawnia w komentarzach, będą dostępne dla innych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, które użytkownik dobrowolnie upublicznia za pomocą takich i/lub innych działań.

Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszej Polityki Prywatności, a także zgadza się na przetwarzanie, gromadzenie, wykorzystanie i ujawnianie swoich danych zgodnie z jej postanowieniami. Użytkownik nie może korzystać z Usług, jeśli nie zgadza się z niniejszą Polityką Prywatności.

Gdy użytkownik korzysta z naszych Usług, gromadzimy następujące informacje: nazwę użytkownika, informacje o urządzeniu użytkownika (w tym o modelu urządzenia, wersji systemu operacyjnego i nazwie operatora), czas i datę połączenia z grą i/lub usługą, adres IP, adres MAC, numer IMEI, identyfikator systemu Android, adres MAC urządzenia oraz ciasteczka.

Możemy również od czasu do czasu korzystać z usług stron trzecich, które mogą gromadzić informacje użytkownika. Użytkownik ma prawo na to nie wyrazić zgody. Użytkownik powinien postępować zgodnie ze wskazówkami naszych dostawców rozwiązań analitycznych udostępnionymi na stronach

Instalując i grając w grę, użytkownik zgadza się z odpowiednimi politykami prywatności powyższych dostawców rozwiązań analitycznych, dopóki nie wycofa tej zgody bezpośrednio u tychże dostawców. Jeśli użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie danych dla naszych dostawców rozwiązań analitycznych, będzie to dotyczyło konkretnie informacji gromadzonych dla tych dostawców i nie będzie ograniczało naszych możliwości gromadzenia informacji użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności dla innych stron trzecich.

Od czas do czasu używamy również zestawów narzędzi dla programistów (SDK lub software development kits) dostarczanych przez strony trzecie, które mogą gromadzić dane użytkownika. Użytkownik może nie wyrazić na to zgody w każdym czasie bezpośrednio na stronie odpowiedniego dostawcy SDK:

Instalując i grając w grę, użytkownik zgadza się z odpowiednimi politykami prywatności powyższych dostawców SDK, dopóki nie wycofa tej zgody bezpośrednio u tychże dostawców. Jeśli użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie danych przez naszych dostawców SDK, będzie to dotyczyło konkretnie informacji gromadzonych dla tych dostawców i nie będzie ograniczało naszych możliwości gromadzenia informacji użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności dla innych stron trzecich.

Usługa zazwyczaj gromadzi takie informacje jak liczba użytkowników i częstotliwość ich wejść do Usługi, a także dane na temat tego, jak użytkownicy korzystają z rozmaitych komponentów Usługi. Komunikacja internetowa (CMC lub computer-mediated communication) wykorzystuje te dane jedynie w formie zbiorczej, to znaczy jako informacje statystyczne, a nie w sposób pozwalający na zidentyfikowanie konkretnych użytkowników. Ten rodzaj danych zbiorczych pozwala nam zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy używają konkretnych części Usługi, a co za tym idzie dostosować je do wymagań użytkowników i ulepszyć te Usługi. W ramach wykorzystania tych informacji możemy przekazać naszym partnerom ogólne dane zbiorcze na temat tego, jak nasi klienci korzystają z naszych Usług. Możemy udostępniać takiego rodzaju dane statystyczne, by nasi partnerzy również otrzymali wgląd w to, jak użytkownicy korzystają z naszych Usług, a co za tym idzie, by także zapewniali optymalną jakość świadczonych przez siebie usług. CMC nigdy nie ujawnia naszym partnerom informacji w sposób pozwalający na zidentyfikowanie danego użytkownika.

Informacje użytkownika o ograniczonym prawie dostępu (np. dane osobowe) są przeznaczone tylko dla naszych upoważnionych pracowników, konsultantów, podmiotów powiązanych i stron trzecich, które potrzebują takiego dostępu, by należycie wykonywać swoje obowiązki. Jednak stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, by chronić dane osobowe użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia informacji pozwalających na zidentyfikowanie użytkownika, gdy wymaga tego prawo oraz gdy uważamy, że takie ujawnienie jest niezbędne, by chronić nasze prawa i/lub zastosować się do postępowań, nakazów bądź procesów sądowych.

Ochrona danych osobowych użytkownika.

Jeśli użytkownik znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i przekazuje nam swoje dane, stosuje się do niego postanowienia RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Podając nam wymyśloną przez siebie nazwę użytkownika, użytkownik zapewnia, że nie jest to prawdziwa nazwa zawierająca jego dane osobowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za zgodność lub podobieństwo nazwy użytkownika do jego prawdziwych danych.

Jeśli użytkownik znajduje się na terenie EOG, oprócz uprawnień ustawowych ma prawo zażądać informacji na temat gromadzonych przez nas danych osobowych użytkownika, zażądać wprowadzenia zmian lub usunięcia tych danych. Jako że nazwy użytkownika nie są prawdziwymi nazwami, aby firma Nordcurrent mogła zidentyfikować użytkownika, stosuje się następującą procedurę dostępu do danych, która jest zgodna z RODO:

 • Jeśli użytkownik znajduje się na terenie EOG i chce sprawdzić swoje dane osobowe, które gromadzimy, musi wysłać nam wiadomość na adres e-mail privacy@nordcurrent.com.
 • Użytkownik musi poszukać specjalnego Tajnego Kodu w ustawieniach gry, który pozwoli go zidentyfikować w celu prowadzenia dalszej komunikacji. Użytkownik musi potwierdzić swoją tożsamość za pomocą tego kodu oraz nazwy użytkownika, wysyłając wiadomość e-mail i oficjalnie żądając dostępu do swoich danych. Żądanie to zostanie przetworzone w czasie określonym przez RODO za pomocą tych samych środków, którymi do nas przyszło (na adres e-mail, z którego je otrzymaliśmy). Nordcurrent ponosi odpowiedzialność za ochronę danych do momentu wysłania ich z naszego adresu e-mail. Gdy wiadomość z danymi użytkownika zostanie wysłana z naszego serwera, odpowiedzialność za ich ochronę spoczywa na użytkowniku.
 • Taką samą procedurę stosuje się do innych praw określonych w RODO, czyli prawa do wprowadzenia korekty, prawa do usunięcia, prawa do ograniczenia przetwarzania, a także innych praw użytkownika przewidzianych w RODO.
 • Jeśli użytkownik chce, byśmy usunęli jego dane, powinien wysłać nam swoją nazwę użytkownika i Tajny Kod (pozyskany według wyżej opisanej procedury). Następnie użytkownik musi zresetować swoje postępy w grze. Gdy użytkownik zresetuje swoje postępy w grze, a my otrzymamy jego żądanie, w ciągu jednego tygodnia usuniemy jego dane z naszej bazy danych. Użytkownik powinien pamiętać, że w takim przypadku usunięte zostanie całe Konto (w tym wszelkie zakupione przedmioty) i nie będzie żadnej możliwości przywrócenia postępów lub danych użytkownika

Wszelka odpowiedzialność za ataki hakerskie na serwery leży po stronie dostawców usług (Hezner oraz OVH).

Użytkownik akceptuje to, że Nordcurrent może w każdym czasie zmienić niniejsze Warunki Świadczenia Usług oraz Politykę Prywatności. Nasze Warunki Świadczenia Usług oraz Polityka Prywatności zostaną opublikowane tutaj: www.nordcurrent.com/privacy. W przypadku pytań należy pisać na adres: privacy@nordcurrent.com.